Tik ilgi būs pasaule šī, cik ilgi būs skola un skolas dvēsele – skolēni un skolotāji.Vārmes pamatskola

Vārda dienu šodien svin: Raita, Jogita, Evija

Vārmes pamatskola

2023./2024. mācību gads

Metodiskā darba uzdevumi Vārmes pamatskolā 2023./2024.m.g.

Prioritāte

Sasniedzamie rezultāti kvantitatīvi un kvalitatīvi

Nr.1

Atbalsta nodrošināšana izglītojamajiem atbilstoši viņu spējām un vajadzībām

Kvalitatīvie rādītāji:

 • Izglītojamiem būs pieejams atbalsta personāls - sociālais pedagogs un logopēds, no 01.09.2023. - arī speciālā pedagoga individuālas konsultācijas.
 • Izglītojamiem būs iespēja darboties daudzveidīgā interešu izglītībā atbilstoši savām spējām un talantiem – mūzika, dejas, radošā industrija, tehniskā jaunrade, sports.
 • Būs veikta izglītojamo mācīšanās grūtību diagnosticēšana un nodrošināts atbalsts personības izaugsmē atbilstoši izstrādātajiem iekšējiem noteikumiem “Kārtība izglītojamo speciālo vajadzību noteikšanai un izglītības programmas apguves individuālo mācību plānu izstrādei un īstenošanai”.
 • Būs uzlabota izglītības iestādes infrastruktūra un papildināti resursi, kas atbilst mūsdienīga mācību procesa vajadzībām, it īpaši STEAM jomas mācību priekšmetu mācību materiāli u.c.
 • Būs izstrādāts un pieejams metodiskais atbalsts visiem pedagogiem – digitāla metodisko materiālu krātuve (koplietošanas mape), kuru var papildināt jebkurš iestādes pedagogs. Būs pilnveidotas pedagogu digitālās prasmes, piedaloties profesionālās pilnveides kursos, kā arī savstarpēji daloties pieredzē.
 • Pedagogi būs iesaistījušies starptautiskos projektos uzlabojot STEM jomas un āra vides mācību pasniegšanas prasmes, angļu valodas zināšanas.
 • Būs izstrādāta vienota vērtēšanas kārtība.
 

Kvantitatīvie rādītāji

 • Izglītības iestāde būs iesaistījusies vismaz 5 veidu (sports, mūzika, dejas, robotika, vides saaudzēšana u.c.) novada vai valsts mēroga aktivitātēs, konkursos, tādējādi spodrinot skolas vārdu.
 • Organizējot un piedaloties ārpusstundu pasākumos, izglītojamie būs sagatavojuši un novadījuši vismaz 2 pasākumus mācību gadā.
 • Vismaz 70% izglītojamo izmantos izglītības iestādē pieejamo interešu izglītības piedāvājumu.

Nr.2

Izglītības iestādes darbība atbilstoši mācīšanās organizācijā darbības principiem

Kvalitatīvie rādītāji:

 • Vadība pilnveidos prasmes datu ievākšanas, apkopošanas un interpretācijas prasmju apguvē datos balstītu lēmumu pieņemšanā, apmeklējot atbilstošus kursus.
 • Reizi gadā būs organizētas trīspusējas (skolēns-vecāki-klases audzinātājs) personības izaugsmes sarunas ar mērķi izvērtēt katra izglītojamā personīgās attīstības dinamiku atbilstoši paša noteiktām prioritātēm, lai plānotu turpmākās attīstības vajadzības.
 • Izglītības iestādes darba plāna īstenošanā notiks sadarbība ar vecākiem, citām pašvaldības iestādēm, uzņēmējiem, nevalstiskām organizācijām, vietējo kopienu.
 

Kvantitatīvie rādītāji:

 • 100% pedagogu būs vadījuši 1 atklāto mācību stundu gadā iestādes administrācijai, 70% pedagogu būs iesaistījušies savstarpējā stundu vērošanā.
 • 90% vēroto mācību stundu būs atzītas par kvalitatīvām, tajās īstenota uz kompetenču pieeju balstīta mācību satura realizācija un akcentēta izglītojamo pašvadīta mācīšanās un sadarbība.
 • 40% pedagogi būs guvuši padziļinātu izpratni izglītības procesa individualizācijā, diferenciācijā, personalizācijā, piedaloties profesionālās pilnveides kursos.
 • 70% pedagogu būs piedalījušies sadarbības un savstarpējas mācīšanās nodarbībās, darbojušies metodiskās komisijās aktivitātēs, dažādās mērķgrupās, projektos vismaz 3 reizes gadā.
 • Mācību satura praktiskai apguvei 80% pedagogu būs mērķtiecīgi izmantojuši alternatīvas mācīšanās iespējas: mācību stundas bibliotēkā, āra vidē, uzņēmumos u.c.
 • Mācību satura apguvē 90% atklāto stundu būs jēgpilni izmantoti digitālie mācību līdzekļi un rīki.
 • 5.-9.klašu izglītojamie veiks sava mācību darba pašvērtēšanu – 2 reizes gadā izvērtēs savu uzvedību, mācību sasniegumus un izaugsmi vai lejupslīdi un izvirzīs savas tālākās attīstības vajadzības.
 • Visi pedagogi būs pilnveidojuši pedagogu profesionālo pieredzi atbilstoši kvalifikācijai, pārsniedzot minimālo stundu skaitu.
 • Būs īstenots 1 Erasmus+ projekts.
 • Vecāki sagatavos 1 izglītojošo aktivitāti un 1 projektu.

 

Privātuma politika

Kuldīgas novada pašvaldības privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskajai personai -datu subjektam- informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību, apstrādes termiņu un datu subjekta tiesībām datu iegūšanas laikā, kā arī apstrādājot klienta personas datus.

KULDĪGAS NOVADA PAŠVALDĪBAS PRĪVĀTUMA POLITIKA

Seko facebook

Labākie mācībās

6 zaban

Labākie sportā

Fred Dino Sports

webgerbonis

Rekvizīti norēķiniem

 

Kuldīgas novada pašvaldība
Reģ.Nr 90000035590
Baznīcas iela 1, Kuldīga, Kuldīgas nov. LV-3301

Kods A/S SEB banka
Konta Nr. LV26UNLA0011001130401

Skolas adrese

 

Vārmes pamatskola
Vārmes pagasts.

Kuldīgas novads. LV-3333
tel.63324284
e-pasts:Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Copyright © 2016. Visas tiesības paturētas Vārmes skola