Tik ilgi būs pasaule šī, cik ilgi būs skola un skolas dvēsele – skolēni un skolotāji.Vārmes pamatskola

Vārda dienu šodien svin: Eiženija, Ženija

Vārmes pamatskola

2022./2023. mācību gads

Metodiskā darba prioritāte 2020.-2023.g Kuldīgas novadā

Vienotas izpratnes veidošana par mācību satura plānošanu un mācību satura īstenošana.

Metodiskā darba uzdevumi Vārmes pamatskolā 2022./2023.m.g.

Uzdevums

Aktivitāte

Sasniedzamais rezultāts

Uz kompetenču pieeju balstīta mācību satura realizācija, akcentējot izglītojamo pašvadītu mācīšanos un sadarbību, pedagogu īstenotas starpdisciplināras stundas, kas veicinātu izglītojamo mācību sasniegumu izaugsmi ikdienas un pārbaudes darbos.

 • Savstarpēja  mācību priekšmetu stundu vērošana un analīze.
 • Izglītojamo vidējo statistisko ikdienas mācību sasniegumu un gada vērtējumu apkopojums un analīze.
 • Starpdisciplināro stundu plānošana, vadīšana, izvērtēšana, dalīšanās pieredzē.
 • Pirmsskolas un sākumskolas sadarbība un pēctecība.

 

Kvalitatīvie rādītāji:

 •  Vismaz 90% vēroto mācību stundu būs atzītas par kvalitatīvām, tajās īstenota uz kompetenču pieeju balstītu mācību satura realizācija un akcentēta izglītojamo pašvadīta mācīšanās un sadarbība.
 •  4.-9.kl. izglītojamo mācību gada noslēguma vidējo vērtējumu rādītājos būs vērojama pozitīva dinamika.
 • 1.-3.kl. izglītojamo vidējo statistisko mācību rezultātu rādītājos ikdienas izglītības procesā būs vērojama pozitīva dinamika – vairāk nekā 33% izglītojamo būs saņēmuši mācību priekšmetos vērtējumu “padziļināti apguvis” un “apguvis”.
 • 60% 4.-9.kl. izglītojamo būs vērojama pozitīva snieguma dinamika vidējos statistiskajos ikdienas mācību sasniegumu summatīvajos vērtējumos.
 • 40% 4.-9.kl. izglītojamo mācību gada noslēguma vidējais vērtējums būs 7 balles un augstāk.
 • 100% 9.klases izglītojamo valsts pārbaudes darbos iegūs pozitīvu vērtējumu un saņems apliecību par pamatizglītības ieguvi, klases vidējais sniegums visos mācību priekšmetos būs   līdzvērtīgs rādītājiem valstī.
 • 60% pedagogu būs piedalījušies vismaz 1 starpdisciplināras stundas plānošanā, vadīšanā, kā arī iesnieguši administrācijai mācību stundas plānu un izvērtējumu, norādot stiprās puses un secinājumus turpmākam darbam, dalījušies pieredzē par kādu no kvalitatīvas stundas elementiem.

Kvantitatīvie rādītāji:

 • Katrs pedagogs būs vadījis vienu atklāto stundu mācību gadā, kā arī piedalījies vērošanā, lai gūtu savstarpēju pieredzi.
 • Pirmsskolas skolotājs būs vērojis latviešu valodas, matemātikas, dabaszinību stundas 1.klasē, 3.klases audzinātāja būs iepazinusi topošo pirmklasnieku prasmes, vērojot viņus vienu mācību dienu bērnudārzā, kā arī vadot nodarbības skolā vienu reizi mēnesī (no novembra līdz aprīlim).
 • Novadīta viena starpdisciplināra stunda, sadarbojoties vismaz 2 dažādu mācību priekšmetu pedagogiem.
 • Mācību stundās iekļautas pašvadītas mācīšanās metodes.
 • Mācīšanās procesā izmantotas daudzveidīgas sadarbības formas

Izglītojošas un iestādes attīstību veicinošas projektu aktivitātes novada, valsts un Eiropas mērogā STEM jomas padziļinātai apguvei.

 •  Dalība profesionālās pilnveides kursos novada, valsts un Eiropas mērogā STEM jomas padziļinātai apguvei.
 •  Pedagogu pašvērtējumu sagatavošana, iekļaujot tajā labās prakses piemēru.
 • Pieredzes apmaiņa.
 • Projekta pieteikuma sagatavošana un iesniegšana.
 • Projektu atskaišu iesniegšana.
 • Izglītojamo dalība konkursos, veicinot rūpes par dabu.

Kvalitatīvie rādītāji:

 • Piedaloties projektu aktivitātēs un profesionālās pilnveides kursos, 60% pedagogu gūs padziļināta līmeņa digitālās prasmes (no tiem - 30% Erasmus+ mācību mobilitātēs), kas nozīmē mācību materiālu veidošanu, izmantojot gan video, gan audio ierakstus, interaktīvus uzdevumus.
 • 90% pedagogu savos pašvērtējumos apstiprinās vismaz vienu labās prakses piemēru, kas gūts projektu aktivitātēs un profesionālās pieredzes kursos, kā arī izmantots darbā ar izglītojamajiem.  
 • 100% pedagogu, kuri piedalījušies Erasmus+ kursos STEM jomas padziļinātai apguvei, nodrošinās atgriezenisko saiti, nododot pieredzi kolēģiem un zināšanas izglītojamajiem, iesniedzot administrācijai saturisko atskaiti pēc kursiem un izvērtējumu pēc pieredzes pārneses posma.

Kvantitatīvie rādītāji:

 • Sagatavots, iesniegts un īstenots vismaz 1 Erasmus + projekts, piedaloties 3 mācību mobilitātes dažādās Eiropas valstīs (Grieķijā, Spānija, Kiprā) 6 pedagogiem gan pirmsskolas grupās, gan skolā strādājošajiem.
 • Novadītas vismaz 2 pieredzes apmaiņas grupu nodarbības izglītības iestādē, kā arī būs pieredzes pārnese novada pirmsskolas, sākumskolas vai STEM jomas mācību priekšmetu skolotājiem.
 • Tiks sagatavots vismaz 1 projekts valstī vai novadā izsludinātajos konkursos, lai gūtu finansējumu digitālo mācību materiālu iegādei un interešu izglītības piedāvājumu paplašināšanai.
 • Izglītojamie ir piedalījušies vairākos konkursos, kas rosina domāt par ekoloģiju (makulatūras, nolietoto elektropreču un bateriju vākšanu un nodošanu pārstrādei).

 

Privātuma politika

Kuldīgas novada pašvaldības privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskajai personai -datu subjektam- informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību, apstrādes termiņu un datu subjekta tiesībām datu iegūšanas laikā, kā arī apstrādājot klienta personas datus.

KULDĪGAS NOVADA PAŠVALDĪBAS PRĪVĀTUMA POLITIKA

Seko facebook

Labākie mācībās

6 zaban

Labākie sportā

Fred Dino Sports

webgerbonis

Rekvizīti norēķiniem

 

Kuldīgas novada pašvaldība
Reģ.Nr 90000035590
Baznīcas iela 1, Kuldīga, Kuldīgas nov. LV-3301

Kods A/S SEB banka
Konta Nr. LV26UNLA0011001130401

Skolas adrese

 

Vārmes pamatskola
Vārmes pagasts.

Kuldīgas novads. LV-3333
tel.63324284
e-pasts:Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Copyright © 2016. All Rights Reserved Vārmes skola